Filosofický časopis

Karel Šebela: Teorie privace a možnosti její rekonstrukce v moderní logice číslo 5/2011

Teorie privace je jedním z témat, která byla velmi aktuální v aristotelské tradici, ale která nejsou příliš rozvíjena v moderní logice. Zaměřuji se na počátky teorie privace u Aristotela, kde lze rozlišit několik druhů privace. Každý z těchto druhů se vyznačuje odlišnými charakteristikami, což je důležité pro další diskuse. Středověká logika je zastoupena ve velmi zajímavé Ockhamově analýze. Dále se pokouším najít způsoby, jak tyto rozličné druhy privace reprezentovat prostředky moderní logiky a sémantiky, přičemž kromě zajímavého pojmu rekvizity vlastnosti V. Svobody pracuji především s koncepcí Johna N. Martina a jeho využitím tzv. škálových predikátů. Na závěr zmiňuji některé otevřené otázky, které jsou s teorií privace spojeny.

The theory of privation and the possibility of its reconstruction in modern logic

Privation as a specific way of negating is not mentioned in contemporary logic. In contrast, in ancient and medieval logic the theory of privation was quite systematically developed. The reason for this is no doubt the connection between privation theory and certain philosophical theories and problems, such as Aristotle‘s theory of matter and form in which privation plays an important role, or the still-influential theory of evil as the privation of the good. The article discusses various forms of privation theory in the history of philosophy and logic, especially in Aristotle and William of Ockham, and then attempts to reconstruct these thoughts in terms of modern logic and semantics, along with the delineation and evaluation of possible challenges for future research. Further, I attempt to find ways of representing these different kinds of privation by means of modern logic and semantics. To this end I work primarily with the conception of John N. Martin, and his use of so-called scalar predicates, but also with the V. Svoboda’s interesting concept of the requisiteness of property. In conclusion I mention some unresolved questions which are connected to the theory of privation.

Filosofický časopis © 2019