Filosofický časopis

Miroslav Vacura: Analytický tomismus Krakovského kruhu číslo 5/2011

Tradiční obraz vývoje analytické filosofie, reprezentovaný zejména takovými mysliteli, jako byli G. Frege, G. E. Moore, B. Russell nebo R. Carnap, jejichž postoje byly převážně antimetafyzické, se při bližším zkoumání ukazuje jako neúplný. Text článku se zabývá Krakovským kruhem  skupinou polských filosofů, do níž patřili především J. Salamucha, J. M. Bocheński, J. F. Drewnowski a B. Sobociński, kteří byli na počátku 20. století fascinováni vývojem moderní formální logiky a jejím nasazením ve filosofickém myšlení a usilovali i o aplikaci tohoto přístupu v katolické filosofii. Výsledkem jejich úsilí byla řada pozoruhodných prací, přinášejících mimo obhajoby použití moderních filosofických přístupů v křesťanském myšlení i rekonstrukci významných důkazů scholastických autorů prostředky formální logiky. 

The analytical Thomism of the Cracow circle

The traditional picture of the development of analytical philosophy, represented especially by such thinkers as G. Frege, G. E. Moore, B. Russell or R. Carnap, whose attitude was generally anti-metaphysical, can, on closer study, be shown to be incomplete. This article treats of the Cracow circle – a group of Polish philosophers among whom are, above all, to be counted J. Salamucha, J. M. Bocheński, J. F. Drewnowski, and B. Sobociński, who were, at the beginning of the twentieth century, fascinated by the development of modern formal logic and its application to philosophical thinking. They also attempted to apply it to Catholic philosophy. The result of their endeavours were many remarkable works introducing not only a defence of the use of modern philosophical approaches in Christian thought, but also the reconstruction, by means of formal logic, of significant proofs given by Scholastic authors.

Filosofický časopis © 2019