Filosofický časopis

Erwin Schadel: Dialog jako reálná naděje na obohacující vývoj lidstva? číslo 3/2011

Rozsáhlá studie E. Schadela je inspirována pansofií J. A. Komenského. První ze tří hlavních částí osvětluje Komenského ideu pansofické reformy a jeho projekt všeobecné nápravy lidských věcí. Hlavním tématem druhéčást je dialog jeho podmínky a možnosti. V této souvislosti jsou probírány některé další problémy: vztah Já-Ty jako médium pro osvětlení problematizovaných věcí, obrat od instrumentálního rozumu k rozumu komunikativnímu, fáze integrálního dialogu, onto-analogické založení dialogu, role analogie jako spojujícího středu mezi víceznačným pluralismem a jednoznačným univerzalismem, Trojice jako proces a poslední základ analogického myšlení a dialogické rozmluvy atd. Posledníčást rozvíjí ideu božího dialogu jako paradigmatu niternosti lidské mysli a institucionalizované světové reformy. Pojednává se rovněž o Komenského koncepci usmíření lidstva v oblastech politiky, vědy a náboženství.

Dialogue as effective chance for an enriching development of mankind?

This extensive study by E. Schadel is inspired by the pansophy of J. A. Comenius. The first of its three principal parts elucidates Comenius’ idea of a pansophical reform and his project of a universal reform of human affairs. The main topic of the second part is dialogue – its conditions and potentials. In this connection some further problems are discussed: the I–You relation as the medium for the elucidation of problematized things, the turn from instrumental reason to communicative reason, the phases of an integral dialogue, the onto-analogical foundations of the dialogue, the role of analogy as a combining “middle” between an equivocal pluralism and an univocal monism, Trinity as process and “ultimate foundation” of analogical thinking and dialogical speaking, etc. The final part pursues the idea of the divine dialogue as a paradigm for the inwardness of the human mind and for an institutional world reform. Comenius’ conception of a reconciliation of mankind in the fields of politics, science and religion is also examined.

Filosofický časopis © 2019