Filosofický časopis

Ingrid Strobachová: Konečně o eutanazii na půdě filosofie číslo 3/2011

Situace v oblasti etiky je neutěšená. Její pěstování je nenáhodně ponecháno v rukách těch, kteří o to projevují zájem, což jsou téměř bezvýhradně osobnosti spojené s teologií, náboženstvím. Doplnění pohledů z jiných úhlů téměř chybí.
Diskusi o etice je potřeba rozvíjet na půdě filosofie, a to včetně zásadních konkrétních problémů, ke kterým patří v prvé řadě problematika eutanazie.
Při diskusi je ale třeba si dát pozor na zjednodu
šující soudy a odsudky z obou diskutujících stran sociopolitické struktury, bolest, utrpení je nezbytné co nejvíce ponechat v jejich složitosti.
Sekulární etika (tím i etika obecně) je a zůstává úkolem do budoucnosti, přípustnost eutanazie, kterou konstatuje, je součástí základního pole jejího mo
žného kladení se.

Klíčová slova: etika, eutanazie, bolest, utrpení

On euthanasia in the field of philosophy, at last

The situation in the area of ethics is dismal. Not coincidentally the cultivation of ethics has been left in the hands of those who have a special interest in the problem – and the people in question are almost invariably associated with theology and religion.
It is necessary to develop a discussion of ethics in the field of philosophy that focuses on concrete issues, first and foremost among which is the issue of euthanasia.
However, both sides of the discussion should beware of various forms of simplification and dismissal. It is necessary to retain the complexity of the socio-political structures, and also to see the full complexity of pain and suffering.
A secular ethics (and indeed ethics in general) dealing with the issue of euthanasia is, and remains, a challenge for the future. The feasibility of euthanasia is an integral part of the possible setting of that ethics.

Filosofický časopis © 2019