Filosofický časopis

Petr Bláha: J. G. Fichte a jeho vize budoucí politiky číslo 2/2011

Úvaha nad Fichtovou vizí budoucí politiky se snaží zasazením této vize do širšího kontextu předpokladů Fichtova politického myšlení předvést rozporuplnost konceptu uzavřeného obchodního státu. Ve Fichtově myšlení se tak odhalují potíže pramenící z nedostatečně zpracovávaných problémů, které jsou důsledkem rozštěpení lidského úsilí mezi normativní ideál a možnost porozumění společenské skutečnosti. Motiv netrpělivosti, zahlédnutý ve Fichtově reformátorském úsilí, lze ovšem zaktualizovat vzhledem k napětím doprovázejícím současnou situaci.


J. G. Fichte and his vision of future politics


This reflection on Fichte’s vision of future politics attempts, by way of drawing attention to the wider context of the assumptions of Fichte’s political thinking, to demonstrate the contradictory character of the concept of a closed trading state. In the course of this discussion problems are revealed that stem from insufficiently worked out issues which result from the splitting of human endeavour in the normative ideal of the possibilities of understanding social reality. The theme of impatience, noticed in Fichte’s reformational endeavour may, however, be made topical in view of the tension accompanying the contemporary situation.

Filosofický časopis © 2019