Filosofický časopis

Tomáš Edl: Pojetí neurčenosti v současné debatě o svobodě vůle číslo 2/2020

V článku představuji význam a variabilitu pojmu neurčenosti nebo též indeterminismu v současné debatě o svobodě vůle. Zkoumám různá pojetí neurčenosti, jejichž prostřednictvím se libertariáni snaží uchopit možnost svobodného jednání a morální odpovědnosti. Považuji tato řešení, jež v recentní stati představuji, za slibná a postačující k ospravedlnění přetrvávajících libertariánských intuicí. Pokud jde o přísně inkompatibilistickou tezi hájící principiální neužitečnosti indeterminismu při získávání morální odpovědnosti, tuto odmítám a formulují proti ní námitku z vybíravosti. V této námitce konfrontuji přísné inkompatibilisty s vnitřní nekonzistencí jejich pozice, jež se projevuje v jejich přístupu k indeterminismu. 

Klíčová slova:
svoboda vůle, morální odpovědnost, sebeurčení, indeterminismus,
libertarianismus, přísný inkompatibilismusThe Concept of Uncertainty in the Current Debate on the Freedom of the Will
In the article, I present the meaning and variability of the concept of indeterminacy, or indeterminism, in the current debate on the freedom of the will. I explore various concepts of uncertainty by which libertarians attempt to grasp the possibility of free action and moral responsibility. I consider the solutions that they present to be promising and sufficient to justify the enduring libertarian intuitions. As regards the strictly incompatibilist thesis defending the fundamental uselessness of indeterminism in the acquisition of moral responsibility, I reject this and formulate an objection to it of fastidiousness. In this objection, I confront the strict incompatibilists with the internal inconsistency of their position, which is manifested in their approach to indeterminism.


Keywords:
freedom of the will, moral responsibility, self-determination, indeterminism, libertarianism, strict incompatibilism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020