Filosofický časopis

Michal Podzimek: Problematická smrt boha v reflexi Vítězslava Gardavského číslo 3/2019

Předkládaný text připomíná po více než půlstoletí, jež uplynulo od vydání knihy Bůh není zcela mrtev, osobnost československého marxistického filosofa Vítězslava Gardavského. V první části autor přibližuje jeho postoje vůči některým konzervativním, ale především progresivním teologickým myšlenkovým proudům šedesátých let 20. století, přičemž se zaměřuje zejména na různá pojetí filosofie náboženství a budoucnost náboženství. Dále si text klade otázky, zda tehdejší Gardavského optimistická vize týkající se některých sebereflexivních proudů uvnitř křesťanských denominací je dnes ještě naplňována a kdo jsou její hlavní současní aktéři. Text se snaží poukázat na potřebu pokračování kultivované diskuse v otázkách transcendence, přičemž poukazuje na to, že vzorem toho, jak tuto diskusi lze dobře vést, byl ve své době právě Vítězslav Gardavský.

Klíčová slova: krize náboženství, humanismus, identita, heteronomie, theonomie


The Problematic Death of God in the Reflection of Vítězslav Gardavský

The article commemorates, on the fiftieth anniversary of the publication of the book Bůh není zcela mrtev (God Isn’t Quite Dead), the Czechoslovak Marxist philosopher Vítězslav Gardavský. In the first part, it describes Gardavský’s position in relation to some of the conservative – but especially some of the progressive – theological currents of thought of the 1960s in which the philosophy of religion and the future of religion were discussed. Later, the article asks whether Gardavský’s optimistic vision of that time regarding various currents of self-examination operating on the inside of Christian denominations has been fulfilled. It then explores the question of who might be, after the passing of this half century, these currents primary, contemporary actors. The text attempts to show the need for the continuation of a cultivated discussion in the questions of transcendence, just as Vítězslav Gardavský himself managed to lead such a discussion in his own time.  
 
Keywords: crisis of religion, humanism, identity, heteronomy, theonomy

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020