Filosofický časopis

Andrej Démuth: Fenomenologicko-existenciálna analýza krásy číslo 4/2019

Predkladaný text sa pokúša predstaviť fenomenologicko-existenciálnu analýzu prežívania krásy (estetickej skúsenosti) prostredníctvom Heideggerovho prístupu k skúmaniu rozpoloženia. Tematizuje tému, ktorá Heideggera nepochybne nesmierne zaujímala, ku ktorej však sám nepristúpil metódou, ktorú ponúkol vo svojom diele Bytie a čas.  Text sa tak pokúša predostrieť, ako by mohla vyzerať Heideggerova odpoveď na otázku „Čo je to krása?“ v tomto období jeho tvorby. Predkladaná analýza pritom rešpektuje pôvodnú štruktúru otázky o rozpoložení a krásu skúma z troch hľadísk: 1) čo majú krásne objekty spoločné a čo ich charakterizuje, 2) čím je charakteristické prežívanie estetickej skúsenosti, a napokon 3) o čo nám v estetickej skúsenosti ide. Krásu sa tak pokúša interpretovať v intenciách Heideggerovho chápania pobytu a bytia pred obratom. Štúdia poukazuje na kognitívne aspekty estetickej skúsenosti v zmysle porozumenia kráse ako odkrývaniu bytia a svetskosti sveta. 

Kľúčové slová: krása, prežívanie, alétheia, bytie, hodnota

A Phenomenological-Existential Analysis of Beauty 

The article presents a phenomenological-existential analysis of the experience of beauty (the aesthetic experience) through Heidegger’s approach to the examination of mood. It thematizes a subject that Heidegger undoubtedly had an immense interest in, but which he himself didn’t address with the methods that he developed in his work Being and Time (Sein und Zeit). The text therefore attempts to present what Heidegger’s answer to the question, “What is beauty?” might have looked like in this period of his work. The analysis that is presented respects the original structure of the question about mood and investigates beauty from three points of view concurrently: 1) what do beautiful objects have in common and what is it that characterizes them, 2) what characterizes the experience of living through an aesthetic experience and, for that matter, 3) what happens to us when we have an aesthetic experience. Thus, it attempts to interpret beauty in the spirit of Heidegger’s understanding of Dasein and being before the turn. The study points to the cognitive aspects of the aesthetic experience in the sense of the understanding of beauty as an uncovering of being and the worldliness of the world. 
 
Keywords: beauty, experience, aletheia, being, value

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020