Filosofický časopis

Jindřich Karásek: Prolegomena ke každé příští estetice, jež bude moci vystoupit jako věda číslo 5/2019

V úvodu ke svým přednáškám o filosofii umění si Hegel klade zejména otázku, zda je možná filosofie umění jako věda. V souvislosti s touto otázkou analyzuje výhrady proti koncepci filosofie umění jako vědy a kritizuje dva protikladné způsoby traktování umění. Záměrem článku je analýza Hegelovy diskuse těchto dvou tematických okruhů. Hegelova kritika a jeho vlastní koncepce vychází jednak z jeho pojmu ducha a jednak z jeho pojetí filosofického systému, na něž se bude muset analýza zaměřit. Ukáže se přitom, co rozumí Hegel vědou a v čem spočívá význam pojetí filosofie umění jako vědy.

Klíčová slova: umění, duch, věda, pojem, krásno

Prolegomena to Any Future Aesthetics That Will Be Able to Present Itself as a Science

In the introduction to his lectures about the philosophy of art, Hegel put forward especially the question whether the philosophy of art might not be as a science. In the context of this question, he analyzed objections against the concept of the philosophy of art as a science and criticized two contradictory ways of treating art. The author’s intention in the article is to analyze Hegel’s discussion of these two thematic areas. Hegel’s critique and his own concept emanate partly from his concept of spirit and partly from his conception of a philosophical system, and it is on the analysis of these that the article is primarily focused. At the same time, it shows what Hegel understands by science and in what the meaning of the conception of the philosophy of art as a science consists. 

Keywords: art, spirit, science, concept, the beautiful

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020