Filosofický časopis

Vratislav Doubek: Paradoxy vzniku republiky z pohledu českého politického myšlení číslo 5/2018

Vznik Československé republiky v roce 1918 byl v podstatě v rozporu s určujícími koncepcemi české realistické politiky, které byly formulovány před vypuknutím války v souladu s tehdejším ideálem vlastního národního růstu. Na příkladech pojetí „reformy“, „nepočetného národa“ a „malého člověka“, stavěných do kontrastu s dobovým ideálem růstu, ztotožňovaným s dynamikou a koncentrací síly a velikosti, studie analyzuje proměnu přístupů českého politického myšlení, zejména pak T. G. Masaryka, na cestě za prosazením programu samostatnosti. 

Klíčová slova: T. G. Masaryk, české politické myšlení, skupinové mentality, vznik Československé republiky, nacionalismus

The Paradoxes of the Birth of the Republic from the Perspective of Czech Political Thought

The birth of the Czechoslovak Republic in the year 1918 was fundamentally in contradiction with the determining conception of Czech realist politics, which was formulated before the outbreak of war, in harmony with the ideal of proper national growth. Using the examples of the conception of the “reform” of a “modestly populated nation” and the “small man”, put into contrast with the ideal of the times identified with dynamism and the concentration of power and size, this study analyses the transformation of the approaches of Czech political thought, especially of T. G. Masaryk, on the way to the realization of the programme of independence.

Keywords: T. G. Masaryk, Czech political thought, group mentalities, the birth of the Czechoslovak Republic, nationalism
Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020