Filosofický časopis

Jiří Michálek: Heideggerovo slovo „das Ereignis“ číslo 6/2017

Text se zabývá problematikou překladu a výkladu Heideggerova filosofického slova „das Ereignis“. Toto slovo, jak sám říká, se stalo po roce 1936 jeho vůdčím slovem při promýšlení povahy bytí. Autor se pokouší sledovat, jak se v průběhu dalších desetiletí prohluboval a proměňoval u Heideggera význam tohoto slova. S tím pak souvisejí obtíže při pokusech nalézt co možná přiměřený překlad, resp. výklad tohoto, podle Heideggera, „nepřeložitelného slova“.

Klíčová slova: das Ereignis, Bytí, světlina, zjednatelnost, součtveří

Heidegger’s Term das Ereignis

The text is concerned with the problematic of the translation and interpretation of Heidegger’s philosophical term “das Ereignis”. This, as he himself says, became his leading term for thinking through the character of being. The author attempts to trace how, in the course of the next decades, the meaning of this term in Heidegger deepened and was transformed. Connected with this are, then, difficulties in attempts to find a possible adequate translation, or rather interpretation, of what Heidegger called this “untranslatable term”.

Keywords: das Ereignis (Enowning, Appropriating event), Beyng, clearing, Compo­sit­ing, Fourfold

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020