Filosofický časopis

Vladislav Suvák: Patočka a Foucault: starosť o dušu a starosť o seba číslo 6/2017

Článok sa zaoberá dvomi vplyvnými interpretáciami gréckeho prístupu k starosti (epimeleia) v diele Jana Patočku a Michela Foucaulta. Na prvý pohľad sa zdá, že Foucaultov koncept starosti o seba (epimleia heautú) je protikladný Patočkovmu konceptu starosti o dušu (epimeleia tés psychés). Ale pri pozornejšom čítaní zistíme, že obidva výklady dospievajú k podobným záverom. Môžeme to vidieť napríklad na interpretácii Platónovho dialógu Lachés, ktorý dávajú obidvaja autori do súvislosti s otázkou spôsobu života. V ďalšej časti sa článok zaoberá vývojom Patočkovho chápania starosti o dušu a jeho prístupom k filozofii dejín. Ukazuje sa, že Foucaultov prístup k dejinám je v mnohých ohľadoch protikladný Patočkovmu. Ale aj napriek rozdielnym postojom k dejinám obidvaja autori problematizujú grécku starosť ako dôležitú tému západnej kultúry a na jej pozadí podčiarkujú terapeutickú úlohu súčasnej filozofie.

Kľúčové slová: Patočka, starosť o dušu, Foucault, starosť o seba, Platónov dialóg „Lachés“, filozofia ako spôsob života

Patočka and Foucault: Care for the Soul and Care for the Self

The article deals with two influential interpretations of the Greek approach to care  (epimeleia) in the work of Jan Patočka and Michel Foucault. At first sight, it seems that Foucault’s concept of care for the self (epimleia heautú) is in opposition to Patočka’s concept of care for the soul (epimeleia tés psychés). However, on a closer reading we find that both accounts arrive at the same conclusion. We can see this, for example, in the interpretation of Plato’s dialogue Laches which both authors put into the context of the way of life. In the following part of the article attention is paid to the development of Patočka’s understanding of care for the soul, and his approach to the philosophy of history. It is shown that Foucault’s approach to history is in many ways in opposition to Patočka’s. However, in spite of the different approaches to history, both authors problematize Greek care as an important theme of western culture and, against that background, they emphasise the therapeutic task of contemporary philosophy.

Keywords: Jan Patočka, care for the soul, Michel Foucault, care for the self, Plato’s dialogue „Laches“, philosophy as a way of life

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020