Filosofický časopis

James Dodd: O co usilovala Patočkova asubjektivní fenomenologie číslo 6/2017

Tento článek ukazuje několik klíčových filosofických postupů, které určují Patočkův projekt „asubjektivní fenomenologie“; zvláštní pozornost věnuje motivům světa, významu, těla, pohybu, já, reflexe a kritiky kartezianismu. V závěrečných poznámkách autor uvažuje o tom, jak lze Patočkovo myšlení využít pro filosofickou reflexi animality.

Klíčová slova: fenomenologie, apriori, svět, tělo, reflexe, animalita, já, kartezianismus

On the Promise of an Asubjective Phenomenology

This essay outlines some of the key philosophical gestures that define Jan Patočka’s project of an “asubjective phenomenology”, with particular attention paid to the themes of the world, meaning, body, movement, selfhood, reflection, and the critique of Cartesianism. The essay concludes with some remarks on the resources in Patocka’s thinking for a philosophical reflection on animality.

Keywords: phenomenology, apriori, world, body, reflection, animality, selfhood, Cartesianism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020