Filosofický časopis

J. Sirovátka: „Est Deus in nobis?“ číslo 3/2018

Článek se věnuje problematice vztahu etiky a ideje Boha v Kantově díle z pozůstalosti, v tzv. Opus postumum. Posmrtně vydané dílo obsahuje vzájemně si protiřečící náhledy, aniž by bylo patrné, jak lze toto napětí vyřešit. Článek nabízí Kantovu variantu „podobenství o slunci“ z díla Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophiejako hermeneutický klíč, který umožňuje plausibilně interpretovat problematické pasáže v Opus postumum. Autor dochází k přesvědčení, že se Kant i ve své pozdní filosofii pohybuje na území vytyčeném jeho kritickou filosofií. V článku předložená interpretace chápe mravní zákon jako vodítko nutící rozum, aby postuloval takovou ideu Boha, která odkazuje na Boha jako na transcendentní bytost. Idea Boha tak není míněna výhradně v imanentním slova smyslu.

Klíčová slova: Immanuel Kant, etika, Bůh, „Opus postumum“, mravní zákon, rozumová víra, podobenství o slunci

“Est Deus in nobis?” 

The article focuses on the problem of the relation of ethics to the idea of God in the works of Kant left unpublished at his death – the so-called Opus postumum. These writings include mutually contradictory viewpoints, and it is not immediately clear how the tension might be resolved. In the article it is argued that the hermeneutical key, of help in interpreting problematic passages in the Opus postumum plausibly, is Kant’s version of the “myth of the sun” from the work Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie. The author comes to the conclusion that Kant, in his late philosophy, holds to the groundplan already established by his critical philosophy. In the article, the moral law is understood as a guiding principle which requires postulate the idea of God, referring to God as a transcendental being. The idea of God is thus not meant exclusively in an immanent sense.
 
Keywords: Immanuel Kant, ethics, God, “Opus postumum”, moral law, rational faith, the myth of the sun

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020