Filosofický časopis

David Svoboda, Prokop Sousedík: Tomáš Akvinský a vědecký status matematiky číslo 4/2019

V našich úvahách ukazujeme, že u Tomáše sice převládá koncepce, podle níž je matematika společně s fyzikou a metafyzikou reálnou teoretickou vědou, ale vedle toho existuje i celá řada náznaků, které toto stanovisko zpochybňují. Tyto nepočetné a spíše marginální úvahy nás vedou k závěru, že v Tomášových textech je zárodek určité „konstruktivistické“ koncepce matematiky. Z hlediska konstruktivismu se pak pokoušíme vytvořit koncepci matematiky, která by byla ve shodě se základními předpoklady peripatetické tradice. 

Klíčová slova: Tomáš Akvinský, matematika, abstrakce

Thomas Aquinas and the Scientific Status of Mathematics

In our article, we attempt to show that in addition to Thomas’ official position, according to which mathematics is, along with physics and metaphysics, a real theoretical science, there also exists a whole series of indications that put this position in doubt. These as it were side standing lead us to the conclusion that in Thomas’ texts there is to be found the embryo of a distinct constructivist conception of mathematics. From the point of view of constructivism, we then attempt to create a conception of mathematics that would be in agreement with the fundamental suppositions of a Peripatetic conception.
 
Keywords: Thomas Aquinas, mathematics, abstraction

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020