Filosofický časopis

S. Bláhová, P. Dufek: Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (1. část) číslo 3/2018

V textu nastolujeme otázku individuální identity a její místo – či spíše opomíjení – v současných diskusích o kosmopolitní extenzi liberalismu jakožto dominantní politické teorie. Článek je rozdělen na dvě části. V této první části ukazujeme, že při konzistentním důrazu na komplementaritu „vnitřní“ a „vnější“ identity člověka, která je liberalismu vlastní od samotných jeho počátků, se vyjevuje zásadní nedostatečnost liberálního kosmopolitního projektu, konkrétně podceňování nezbytnosti jednoznačně určeného veřejného rámce, který bude srozumitelně fixovat a vynucovat liberální principy a hodnoty. Tímto rámcem vždy byla liberalismu politická obec a v prvé řadě pak moderní stát, v němž teprve může být liberální identita realizována. Výklad v této části článku připravuje půdu pro rozbor dilematu, před nímž stojí kosmopolitní liberalismus, v části druhé. Zde argumentujeme, že snaha o řešení daného problému staví liberály před dilema: Buď je třeba plédovat za ustavení globální politické autority („světového státu“), nebo se vzdát víry, že základní liberální principy a hodnoty lze realizovat v globálním měřítku. Ukazujeme zároveň, že vzhledem k povaze a ambicím kosmopolitního projektu se nelze spoléhat na příslib plurálních identit ani polycentričnosti práva. V závěru pak klademe otázku po ceně za realizaci kosmopolitních liberálních ideálů.

Klíčová slova: Identita, liberalismus, kosmopolitismus, politická obec, plurální identity, světový stát

Identity in Liberal Political Theory and the Dilemma of Cosmopolitanism (Part 1)

In this article we address the question of individual identity and its place – or rather omission – in contemporary discussions about the cosmopolitan extension of liberalism as the dominant political theory. The article is divided into two parts. In the first part we show that if we consistently emphasise the complementarity of the “inner” and “outer” identity of a person, which is essential to liberalism from its very beginnings, then a fundamental flaw in the liberal cosmopolitan project becomes apparent. This is the underestimation of the indispensability of an unambiguously determined public framework which will fix and enforce liberal principles and values in a comprehensible way. Such a framework for liberalism was always the political community and then, above all, the modern state, in which the liberal identity could then be realised. The discussion in this part of the article prepares the ground for an examination, in the second part, of a dilemma which cosmopolitan liberalism must face. In the second part we argue that the attempt to tackle the given problem presents liberals with the following dilemma: either it is necessary to plead for the institution of a global political authority (a “world state”), or to give up the belief that fundamental liberal principles and values can be realised to a global extent. We show, at the same time, that because of the character and ambitions of the cosmopolitan project, the promise of plural identities and multi-centred law cannot be relied upon. By way of conclusion we then ask what is the price of the realisation of cosmopolitan liberal ideals.
 
Keywords: identity, liberalism, cosmopolitanism, political community, plural identities, world state

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020