Filosofický časopis

Petr Prášek: Existence a ontologická hra událostí číslo 3/2019

Ačkoli je událost fenoménem par excellence, ve fenomenologii se stala ústředním tématem až spolu s dílem Henriho Maldineye, který se Heideggerovu analytiku pobytu (Dasein) pokusil doplnit o zkoumání „patického momentu“ existence. Článek se pokouší souvisle a kriticky představit jak tento Maldineyův projekt, tak i na něj navazující dílo současného autora Clauda Romana, který Maldineyovu pozici ve své „událostní hermeneutice“ (herméneutique événementiale) dále rozvíjí. Hlavním záměrem tohoto textu je však naznačení dalšího možného směru systematického zkoumání události ve fenomenologii, a proto autor na závěr ukazuje, proč se u Romana nejedná o rozvinutí dostačující. 

Klíčová slova: Henri Maldiney, Claude Romano, fenomenologie, existence, událost

Existence and the Ontological Game of Events

Although the event is the phenomenon par excellence, it did not become a central theme of phenomenology until it was addressed in the work of Henri Maldiney, who tried to complete Heidegger’s analytic of existence (Dasein) during an investigation of the “pathological moment” of existence. The article consistently and critically attempts to present both this project of Maldiney’s and the work, subsequent to it, of the contemporary author Claude Romano, who in his “evential hermeneutic” further develops Maldiney’s position. The main intention of the article, however, is to suggest a further possible direction of the systematic investigation of the event in phenomenology, and therefore, in its conclusion, it shows why Romano does not sufficiently develop Maldiney’s position.
 
Keywords: Henri Maldiney, Claude Romano, phenomenology, existence, the event

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020