Filosofický časopis

Pavel Zahrádka: Ontologie díla v autorském zákoně České republiky číslo 5/2017

Text rekonstruuje implicitní ontologii autorského díla v autorském zákoně České republiky (zákon č. 121/2000 Sb.) a v jeho komentáři, jenž v roce 2007 vydali Ivo Telec a Pavel Tůma. Za tímto účelem je využito poznatků filosofie artefaktu a ontologie uměleckého díla. Závěrečná část je věnována kritickému zhodnocení identitních podmínek autorského díla v českém právním řádu, který nedostatečně zohledňuje tzv. kauzální dimenzi autorských děl.

Klíčová slova: autorské dílo, ontologické závazky, artefakt, ontologie umění, kauzální dimenze, identita díla

The Ontology of a Work in the Copyright Law of the Czech Republic

 The text reconstructs the implicit ontology of an author’s work in the copyright law of the Czech Republic (law no. 121/2000 “Sb”), and in its commentary, published in 2007 by Ivo Telec and Pavel Tůma. To this purpose, the findings of the philosophy of artefacts and of the ontology of artists’ work are made use of. The concluding section of the article is devoted to providing a critical evaluation of the identity conditions of an author’s work in the Czech legal framework, which does not take into proper account the so-called causal dimension of an author’s works.

Keywords: author’s work, ontological commitments, artefact, the ontology of art, the causal dimension, the identity of the work

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020