Filosofický časopis

Jakub Trnka: Dějinnost a racionalita v Husserlově pozdním myšlení číslo 5/2017

 

Autor v článku tematizuje některé z hlavních pojmů Husserlova pozdního myšlení, aby skrze ně zrekonstruoval Husserlovo specifické pojetí dějinnosti a racionality. Fenomenologicky pojatou dějinnost představuje jako logickou genezi sdíleného kulturního světa z konstitutivních výkonů subjektu, tj. jako genezi intersubjektivně platných útvarů smyslu, které průběžně sedimentují a následně slouží jako základ pro další a další fáze tohoto celkového konstitutivního procesu. Tím vzniká konkrétní sdílený svět jakožto zvláštní kulturní útvar, který si ovšem zároveň nárokuje univerzální platnost. Autor následně představuje Husserlovu ideu racionality, která je na tomto konceptu dějinnosti vybudována, a sleduje ji až k ideálu Evropy jakožto zvláštního filosoficko-teoretického projektu, který podle Husserla pozvedá lidskou dějinnost a racionalitu na novou, specificky teleologickou úroveň.


Klíčová slova: fenomenologie, Husserl, dějinnost, věda, žitý svět, racionalita, příroda, duch, Evropa

Historicity and Rationality in Husserl’s Later Thought

 In this article, the author treats of some of the main concepts in Husserl’s late thought as a means to reconstructing Husserl’s specific conception of historicity and rationality. Historicity, phenomenologically conceived, presents the logical genesis of a shared cultural world from the constitutive activities of the subject: that is, as the genesis of inter-subjectively valid forms of sense, which undergo sedimentation and then ground further, and yet further, phases of this whole constitutive process. In this way, there emerges the shared, concrete world, as a special cultural form, although making claim to universal validity. The author goes on to present Husserl’s idea of rationality, which is built on this concept of historicity, and he follows it up to the ideal of Europe, as a special philosopho-theoretical project, which in Husserl’s view raises human historicity and rationality to a new, specifically teleological, level.

Keywords: phenomenology, Husserl, historicity, science, life-world, rationality, nature, spirit, Europe

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020