Filosofický časopis

Matúš Porubjak: Theognis a sófrosyné číslo 5/2017

Príspevok skúma významy termínu sófrosyné a jeho derivátov v Theognidei. Autor identifikuje umiernenosť v troch základných kontextoch: 1) v kontexte jednotlivca ako schopnosť poznať a udržať správnu mieru v zvládaní strastí a slastí – práve táto schopnosť je predpokladom dobrého vzťahu k sebe samému i k druhým; 2) v kontexte spoločenstva, kde je umiernenosť základným predpokladom spravodlivosti a zabraňuje nestabilite a politickým rozbrojom; 3) v kontexte sveta bohov, ktorý poukazuje na ľudskú nedostatočnosť, pričom umiernenosť umožňuje ľuďom túto nedostatočnosť rozpoznať a udržať si morálnu integritu v nestabilnom ľudskom svete.

Kľúčové slová: Theognis, sófrosyné, miera, spravodlivosť, polis, symposion

Theognis and Sophrosyne

 This article investigates the meanings of the term sophrosyne and its derivates in the Theognis’ poetry. The author identifies moderation in three basic contexts: 1) in the context of the individual as an ability to recognise and keep to the right measure in dealing with pain and pleasure – it is this ability that is the basis of a good relation to oneself and to others; 2) in the context of society, where moderation is a basic assumption of justice and prevents instability and political strife; 3) in the context of the world of the gods, which shows up human inadequacy, while moderation enables people to recognise this inadequacy and maintain moral integrity in the unstable human world.

Keywords: Theognis’ poetry, sophrosyne, measure, justice, polis, symposion

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020