Filosofický časopis

František Škvrnda: O spravodlivosti vojny na začiatku 21. storočia číslo 5/2016

Recenzná štúdia vychádza z obsahu prác J. Veleka Kapitoly z teorie spravedlivé války a B. Sutora Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? Etapy a šance procesu dějinného poučení.

Príspevok sa zameriava na rastúcu morálnu protirečivosť vojen v globálnom veku, ktorá vyvoláva potrebu zaoberať sa týmto klasickým politickofilozofickým problémom aj v súčasnosti. Poukazuje sa na protirečenia, ktoré vyvolali tak vznik sociálnej teórie nových vojen a nového chápania bezpečnosti, ako aj voľné, obrazné až sugestívne používanie pojmu vojna. Ďalšie diskusie na túto tému sú spojené aj so zmenami v podobách vojen a ich aktérov, ako aj príčin a dôsledkov, najmä ich zhoršujúcich sa dopadov na spoločenský život a vývoj. V podmienkach vytvárajúceho sa multipolárneho usporiadania medzinárodných vzťahov vystupuje do popredia aj otázka poznania nezapádnych názorov v tejto oblasti. Kritický duch oboch recenzovaných práce prispieva k diskusii o zmenách v pojatí spravodlivosti vojny na začiatku 21. storočia v kontexte vytvárania a fungovania globálnej spoločnosti.

Kľúčové slová: vojna a mier, bezpečnosť, teória vojny, teória bezpečnosti, nové vojny, spravodlivá vojna, princípy spravodlivej vojny

The Justice of War at the Beginning of the Twenty-First Century 

A review study based on the content of the works of J. Velek, Kapitoly z teorie spravedlivé války (Chapters in the Theory of Just War) and B. Sutor, Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? Etapy a šance procesu dějinného poučení (From Just War to Just Peace? Stages and Opportunities in the Process of Historical Teaching).

The article focuses on the growing moral contradictoriness of wars in the global age which demands one deal with the classical politico-philosophical problem in the contemporary setting as well. A contradiction is pointed out which calls for the emergence of a social theory of new wars and of a new understanding of safety as well as of loose, metaphorical to the point of suggestive, employments of the concept of war. Further discussions on this theme are also linked with the changes in the forms of war, their agents as well as their causes and consequences, especially their worsening impact on social life and development. In the conditions of an emerging multi-polar order of international relations, the question of awareness of non-Western viewpoints in this area also comes to the fore. The critical spirit of both works under review contributes to the discussion of changes in the justice of war at the beginning of the twenty-first century in the context of the creation and functioning of global society.

Keywords: war and peace, security, theory of war, theory of security, new wars, just war, principles of just war

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020