Filosofický časopis

Petr Dvořák: Je vágnost sémantický či ontický fenomén? číslo 4/2019

Článek představuje dnešní diskusi o ontické vágnosti v současné analytické metafyzice. Uvádí hlavní argumenty obhajující zavedení vágních objektů do ontologie i argument pro setrvání u dominantního sémantického pojetí vágnosti. Hlavní překážku přijetí vágních objektů představuje závěr Evansova argumentu, podle něhož tvrzení o neurčité identitě objektů, k nimž určitě referují singulární výrazy, vedou k nekoherenci. Pokud tedy vágní objekty implikují taková tvrzení o neurčité identitě, nemohou existovat. Článek ukazuje hlavní námitky vůči Evansovu argumentu i zdůvodnění, která dokazují, že existence vágních objektů je slučitelná s jeho přijetím. 

Klíčová slova: vágnost, neurčitost, Evansův argument, analytická metafyzika


Is Vagueness a Semantic or an Ontical Phenomenon?

The article presents the current discussion about ontical vagueness in contemporary analytical metaphysics. It enumerates the main arguments that advocate the introduction of vague objects into ontology and the argument for remaining with the dominant semantic concept of vagueness. The main obstacle to the acceptance of vague objects is presented by the conclusion of Evans’ argument, according to which assertions about the uncertain identity of the objects, to which singular expressions certainly refer to, lead to incoherence. If then vague objects imply such assertions about uncertain identity, they cannot exist. The article shows the main objections against Evans’ argument and also the rationales that demonstrate that the existence of vague objects is compatible with its acceptance.
 
Keywords: vagueness, uncertainty, Evans’ argument, analytical metaphysics

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020