Filosofický časopis

Alžbeta Kuchtová: Prelínanie. Modality neuchopiteľného číslo 2/2020

Cieľom tohto článku je zdôrazniť a zanalyzovať rozdiel medzi nevysloviteľným,
neopakovateľným a pojmovo neuchopiteľným. Všetky tri považujeme za modality neuchopiteľného v jazyku. Naším cieľom je v tejto súvislosti takisto pochopiť Derridov postoj k negatívnej teológii. Zatiaľ čo sa v texte Comment ne pas parler. Dénégations Derrida  dištancuje od apofázy negatívnej teológie, v texte Diferänce tvrdí, že diferäncia nie je ani slovo, ani pojem – a teda je nevyjadriteľná. Máme tak tri modality „neuchopiteľného“ v jazyku: „nevyjadriteľné“, „pojmovo neuchopiteľné“ a „neopakovateľné“ ako neiterovateľné. Najdôležitejší je pre nás vzťah medzi neuchopiteľným a uchopiteľným a to, ako ho Derrida chápe vo vzťahu k trom uvedeným modalitám. 

Kľúčové slová:
Jacques Derrida, pojmovo neuchopiteľné, nevyjadriteľné, neuchopiteľné, iterovateľnosť, prelínanie, dekonštrukcia negatívnej teológieInterlacement. The Modality of the Ungraspable

The aim of this paper is to accentuate the distinction between the ineffable, the unrepeatable and the conceptually ungraspable. These are to be considered as three modalities of the ungraspable language that enable us to understand Derrida’s attitude to negative theology. While he distanced himself from an apophasis of negative theology in the text Comment ne pas parler. Dénégations, in Différance he stated that différance is not a concept, not a word – it is an inexpressible. Therefore, there are at least three modalities of “ungraspable” language: “inexpressible”, “conceptually ungraspable”, “unrepeatable” as non-iterable. Derrida’s views on the relation between ungraspable and graspable are of the greatest interest to us. 
 
Keywords: Jacques Derrida, conceptually ungraspable, inexpressible, ungraspable,
iterability, interlacement, deconstruction of negative theology

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020