Filosofický časopis

Miroslav Hanke: Proměny ockhamistické teorie idejí číslo 6/2019

Studie se zabývá přístupy k problematice idejí ve scholastických verzích nominalismu v období mezi čtrnáctým a sedmnáctým stoletím; konkrétní vzorek zahrnuje Ockhamův přístup a jeho recepci u Biela, Maira a Arriagy. Za základní témata této diskuse lze považovat logicko-sémantickou analýzu výrazu „idea“ a ontologickou teo-rii identity (resp. otázku přípustnosti slabších forem identity, než je identita reál-ná). V širší historické perspektivě je možno sledovat postupné propracování logických témat v první scholastice a jejich úplné vymizení ve scholastice druhé, což přispívá k historiografii transformace jak nominalistického myšlení, tak scholastického myšlení obecně. 

Klíčová slova: teorie idejí, identita a distinkce, scholastická filosofie, ontologie, nominalismus

Transformations of the Ockhamist Theory of Ideas

The study addresses different accounts of divine ideas within scholastic nominalism between the fourteenth and seventeenth centuries (the sample includes William Ockham and the reception of his work by Biel, Mair, and Arriaga). The basic topics within that tradition are the logico-semantical analysis of the term “idea” and the ontology of identity (including the discussion of the admissibility of different “weak” forms of identity). From a broader historical perspective, it is possible to document, among others, the elaboration of logical issues within the “first” and their disappearance in the “second” scholasticism, and thus contribute to the present knowledge of the transformations of the nominalist paradigm and scholastic thought in general.  
 
Keywords:theory of ideas, identity and distinction, scholastic philosophy, ontology, nominalism

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020