Filosofický časopis

Andrej Kalaš, František Škvrnda ml.: Označil Aristotelés sókratovské dialógy za fiktívny literárny žáner? číslo 5/2019

Sókratovská literatúra je často považovaná za fiktívny literárny žáner, ktorý neobsahuje žiadne dôležité historické prvky. Je to jednoducho dichtung. Moderní bádatelia sa vo svojich skeptických postojoch k tzv. sókratovskej otázke alebo probléme často opierajú o Aristotela ako hlavného rozhodcu. Cieľom tohto príspevku je pokúsiť sa čo možno najlepšie vystihnúť Aristotelove vlastné slová a argumentovať v prospech toho, že v skutočnosti neexistuje presvedčivá evidencia o tom, že vo svojich spisoch označil sókratovskú literatúru za fiktívny žáner.

Kľúčové slová: Aristotelés, „Poetika“, sokratikoi logoi, mimesis, fikcia, sókratovský problém

Did Aristotle Call the Socratic Dialogues a Fictitious Literary Genre?

Socratic literature is often considered to be a fictitious literary genre that does not contain any serious historical features. It is simply dichtung. Modern scholars often resort to Aristotle as the ultimate referee for their skeptical attitude towards the solution of the so-called Socratic question or Socratic problem. This paper aims to do justice to Aristotle’s own words and argues that there is no conclusive evidence that he ever called Socratic literature a fictitious genre.

Keywords: Aristotle, “Poetics”, sokratikoi logoi, mimesis, fiction, the Socratic problem

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020