Filosofický časopis

Jiří Vácha: Metafyzika života Hanse Jonase jako stále živý podnět číslo 4/2017

V článku je stručně představena filosofie biologie německého filosofa Hanse Jonase (1903-1993). Podle ní je třeba antiredukcionistický pohled na lidskou mysl promítnout do celé evoluční řady, jejímž je člověk vyvrcholením; tohoto zpětného pohledu je přitom schopen právě jen člověk jako vtělená subjektivita. Tendence ke vzniku niternosti organismu je obsažena už v přírodní matérii samé a rozvíjí se pak v průběhu evoluce vlastními silami až po vznik lidského ducha. Využívá při tom „štěrbin“ v kauzálním nexu přírody, garantovaných kvantovou fyzikou. Jonas je v této stati charakterizován jako panpsychik a je učiněn pokus zařadit jeho panpsychismus do dnešního kontextu jak filosofického (G. Strawson, D. Chalmers), tak biologického (jevy sebeskládání a sebeorganizace jako zdroje „pořádku zdarma“).

Klíčová slova: H. Jonas, T. Nagel, G. Strawson, fenomenologie života, teleologie přírody, panpsychismus, evoluce člověka, deismus

Hans Jonas’ Metaphysics of Life as a Still Living Stimulus

In this article, the philosophy of biology of the German philosopher Hans Jonas (1903– –1993) is presented in a concise form. According to this approach, it is necessary to project an anti-reductionist view of the human mind back into the whole evolutionary order, the climax of which is man. In this respect, only man, as embodied subjectivity, is capable of such a retrospective view. A disposition to the emergence of the inwardness of the organism is already contained in material nature itself, and it then develops in the course of evolution by its own powers up to the emergence of the human spirit. It exploits, in this regard, “openings“ in the causal nexus of nature, provided by quantum physics. Jonas is, here, characterised as a panpsychic and an attempt is made to categorise his panpsychism in terms of todays context, both from a philosophical point of view (G. Strawson, D. Chalmers), and a biological one (the phenome­na of self‑assembly and self-organisation as sources of “order for free”).

 
Keywords: H. Jonas, T. Nagel, G. Strawson, phenomenology of life, teleology of nature, panpsychism, evolution of man, deism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020