Filosofický časopis

Tomáš Hejduk: Koncept nepolitické politiky v díle Ladislava Hejdánka číslo 4/2019

Studie představuje koncept nepolitické politiky Ladislava Hejdánka. Usiluje systemizovat Hejdánkovy nesystematické příspěvky k tomuto tématu. Hejdánkovo pojetí lze podle autora vystavět na vzájemnosti boje proti a) expanzi politiky do sfér nepolitických a b) politickém zbavování se vazeb na sféry nepolitické. K této dvojznačnosti se váže určení nepolitické politiky jako na jedné straně formy vzdělávání a proměny vědomí a na straně druhé pouhé „prostředečné“, hlídačské aktivity typu dopravní policie. Dvojakost rovněž odpovídá dvojímu typu mocenské politiky – pravé (tu je potřeba vzdělávat) a nepravé (tu je potřeba především hlídat) – a přítomnosti politiky zájmů v politice mocenské. Další specifika Hejdánkovy nepolitické politiky, která ovšem není antipolitická, pramení z jejího demokratizačního charakteru, který je především niternou aktivitou, jejíž základy spočívají v křesťanství. 

Klíčová slova: nepolitická politika, Ladislav Hejdánek, česká filosofie, politická filosofie

The Conception of Non-Political Politics in the Work of Ladislav Hejdánek

This study presents Ladislav Hejdánek’s conception of non-political politics. It attempts to systematize Hejdánek’s unsystematic contributions to the subject. The overall conception can be based not on anti-politics, but on the mutual struggle against a) the expansion of politics into the sphere of the non-political, and b) the political’s abandonment of its bonds with the non-political sphere. With this ambiguity is linked the characterization of non-political politics – as, on the one hand, a form of education and of the transformation of consciousness, and on the other hand as only “mediating,” overseeing activity along the lines of the transport police. This duality also reflects the twofold nature of power politics – the correct (here it is necessary to educate) and the incorrect (here it is necessary, above all, to oversee) – and of the presence of the politics of interest in power politics. Another specific property of Hejdánek’s non-political politics stems from its democratic character which is here, however, above all an inner activity based in Christianity.
 
Keywords: non-political politics, Ladislav Hejdánek, Czech philosophy, political
philosophy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020