Filosofický časopis

Radim Kočandrle: Anaximandrovy nekonečné světy číslo 4/2017

Někteří z antických autorů přisuzují Anaximandrovi z Mílétu nauku o nekonečných světech. Jimi mohly být míněny světy, které existují současně, následují postupně za sebou, neboo pouze proměny jednoho světa. Koexistující světy však byly Anaximandrovi přiřknuty nejspíše v důsledku jeho unikátní kosmologie kruhů nebeských těles procházejících pod Zemí. Aristotelův poukaz na výklad o střídavém vzniku a zániku světa pak odpovídá zmínkám o časových cyklech u Anaximandra. Oproti stálým změnám ve světě však vznik nového původně znamenal zánik předchozího. Na základě výlučnosti „nehynoucího“ bezmezna a biologického pozadí kosmogonie se tak lze domnívat, že jako zaniká vše živé, je podroben zániku i vzniklý svět. Po jeho zániku ale nadejde čas dalšího světa, podobně jako se u všeho živého udržuje kontinuita v řádu generací. Postupně by tak po sobě následovaly jednotlivé světy. 

Klíčová slova: Anaximandros, čas, kosmologie, svět, zánik

Anaximander’s Infinite Worlds

Some ancient authors attribute to Anaximander of Miletus the doctrine of infinite worlds. By this could be meant worlds which exist simultaneously, follow consecutively, or merely transformations in one world. Co-existing worlds, however, were attributed to Anaximander most probably as a result of his unique cosmology of circles of heavenly bodies proceeding under the Earth. Aristotle’s reference to the account of the alternating inception and demise of the world would then correspond to the remarks about the temporal cycles in Anaximander. In comparison with the continuous changes of the world, however, the emergence of a new world originally means the demise of the preceding one. On the basis of the incompatibility of the “unmoving” infinite and the biological background of cosmogony, it may be supposed that just as everything living emerges, so the emerged world is subject to demise. After its emergence, however, there comes the time for a further world, in a similar way to how everything living maintains a continuity in the succession of generations. Progressively, thus, the particular worlds follow on from one another.

Keywords: Anaximander, time, cosmology, world, demise

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020