Filosofický časopis

Marie Větrovcová: Tvar a tvář: fenomenologické inspirace v matematice Petra Vopěnky číslo 4/2016

Antická matematika se zabývala tvary, čísly a jejich poměry, v klidu i pohybu. Teprve až novověká geometrie tvary nahradila prostorem. V příspěvku se věnuji pozdním úvahám Petra Vopěnky: návratu k tvarům, názornosti a reflexi dějin matematiky v propojení s fenomenologickou filosofií. Poukazuji na to, že v jeho podání tvar přivádí k vyjádření to, co je za obzorem. V neposlední řadě sleduji vztah matematična a tvaru k fenomenalitě tváře, těla a druhého.

Klíčová slova: nekonečno; obzor; tvar; prostor; topologie; tvář; Druhý; fenomenologie

Shape and Face: Phenomenological Inspirations in the Mathematics of Petr Vopěnka

Ancient mathematics concerned itself with shapes, numbers and their relations, at rest and in motion. Not until modern geometry were shapes replaced by space. In this article I deal with the late thought of Petr Vopěnka: the return to shapes, intuition and his reflection of the history of mathematics in connection with phenomenological philosophy. I point to how, in his approach, shape conveys that which is beyond the horizon. Last but not least, I explore the relation of the mathematical and of shape to the phenomenality of the face, body and the other.

Keywords: infinity, horizon, shape, space, topology, face, the other, phenomenology

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020