Filosofický časopis

Ivan M. Havel: Model prožívaného času podle Petra Vopěnky číslo 4/2016

V deváté meditaci, nazvané „O změnách jevů v čase“, v knize Meditace o základech vědy (Praha, Práh 2001) Petr Vopěnka předkládá jisté netradiční pojetí prožívaného času, založené na jeho nové infinitní matematice. Jeho model vychází z myšlenkové představy takzvaného atomárního rytmu, který je lineárně uspořádanou diskrétní sekvencí rázů. Předpokladem je, že tento rytmus je natolik jemný, že se nachází daleko (či „hluboko“) za obzorem naší schopnosti rozlišovat jednotlivé rázy od sebe, takže se nám jeví jako kontinuální časová linie. V příspěvku je tento Vopěnkův model vyložen podrobně, ale bez matematického formalismu a je předvedeno, jak lze na jeho základě formalizovat intuitivní pojmy jako minulost, budoucnost, přítomnost a okamžité „Teď“. Výklad je doprovázen obšírnou analýzou Vopěnkova přístupu a naznačením možností jeho alternativ.

Klíčová slova: čas, matematika, Petr Vopěnka

The Model of Experienced Time according to Petr Vopěnka

In the Ninth Meditation, entitled „O změnách jevů v čase“ (“On Changes in Pheno­mena in Time”), in the book Meditace o základech vědy (Meditations on the Foundations of Science; Praha, Práh 2001), Petr Vopěnka presents a certain non-traditional conception of experienced time, founded on his new infinite mathematics. The point of departure for his model is the idea of an “atomistic rhythm”, which is a linearly structured discrete sequence of beats. It is assumed that this rhythm is so fine that it runs far (or deeply) beyond our ability to distinguish individual beats from each other, so that it appears to us to be a continual temporal line. In this paper, Vopěnka’s model is interpreted in detail, but in the absence of mathematical formalism, and a view is presented as to how we might, on the basis of this model, formalise intuitive concepts such as past, future, present and the momentary “Now”. The interpretation is accompanied by a detailed analysis of Vopěnka’s approach and a sketching of the prospects for alternatives to it.

Keywords: time, mathematics, Petr Vopěnka

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020