Filosofický časopis

Ladislav Országh: Peirceovo chápanie abdukcie z metodologicko-epistemo­logického hľadiska číslo 1/2019

Otázka vedeckého objavu a snaha vyriešiť ju sa doposiaľ stretávajú s neúspechom. Jedno z naznačených riešení predstavuje model abdukcie zavedený Ch. S. Peirceom. Predložená štúdia si stanovuje dva ciele. Prvým cieľom je poukázanie na pôvodné zámery a chápanie logiky a abdukcie u zrelého Peircea ako komplexu procesov, ktorých analýza spadá skôr do oblasti metodológie vedy a epistemológie než formálnej logiky. Druhým cieľom je predstaviť tie prvky abdukcie v zrelej Peirceovej koncepcii vedy, ktorým je v porovnaní s analýzou jej formálno-logickej štruktúry venované menej priestoru. Predovšetkým ide o vplyvy podvedomých procesov, akými sú inšpiráciači inštinkt, na tvorbu vysvetľujúcej hypotézy a ich miesto v abdukcii. Na základe vykonanej analýzy dospievame k dvom záverom. Po prvé, abdukcia nespĺňa tie požiadavky na „logiku objavu“, ktoré na ňu kladie formálna logika. Po druhé, Peirceov historicky pokrokový prístup, ktorého cieľom je spojiť štúdium mentálnych procesov s logikou a teóriou vedy, môže byť alternatívou k čisto formálnemu prístupu k otázke vedeckého objavu. 

Kľúčové slová: abdukcia, percepčný súd, imaginácia, inferencia, inštinkt

Peirce’s Understanding of Abduction from the Methodologico-Epistemological Standpoint

The question of the nature of scientific discovery and the attempt to answer it has not so far met with success. One of the approaches taken, introduced by C. S. Peirce, is the model of abduction. This study sets itself two goals. The first goal is to point to the original purpose and understanding of logic and abduction in the mature work of Peirce as a complex of processes whose analysis falls within the area of the metho-dology of science and epistemology rather than within formal logic. The second goal is to present elements of abduction in Peirce’s mature conception of science which have been given less attention than has the analysis of the formal-logical structure of that conception. Relevant here, above all, are the influences of unconscious processes, such as inspiration and instinct, on the creation of explanatory hypotheses, and their place in abduction. On the basis of this analysis we arrive at two conclusions. Firstly, abduction does not fulfill the requirements of the “logic of discovery” that are set out by formal logic. Secondly, Peirce’s historical, progressive approach, the aim of which is to connect the study of mental processes and the logic and theory of science, constitutes a possible alternative to the purely formal approach to the question of scientific discovery. 
 
Keywords: Charles S. Peirce, abduction, perceptual judgement, imagination, inference, instinct

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020