Filosofický časopis

V. Kolman: Jak přeměnit kvantitu v kvalitu? K Hegelovu pojmu míry číslo 3/2018

Článek se zabývá fenoménem přeměny kvantity v kvalitu, jak je zmíněn a dále rozvinut v Hegelově Logice jako věděa její kapitole věnované kategorii míry. Nejprve se v něm analyzuje vztah míry a pojmu čísla, zvláště se zřetelem k pojmu reálného čísla a jeho zrodu v praxi počítání a měření. Poté je míra uchopena jako kategorie řeči týkající se aplikace teoretických neboli kvantitativních rozlišení na kvalitativně danou zkušenost. V tomto duchu je Hegelova řeč o přeměně kvantity v kvalitu, stejně jako jeho užití dvojí negace a špatného nekonečna kontrastováno s jejich interpretací v Marxově a Engelsově politické ekonomii.

Klíčová slova: G. W. F. Hegel, filosofie matematiky, číslo, dialektika


How to Change Quantity into Quality? On Hegel’s Concept of Measure

The paper deals with the phenomenon of changing quantity into quality as it is developed in Hegel’s Science of Logic and its chapter on measure. First, the relation of measure to the concept of number is analyzed, particularly with respect to the concept of real numbers and their birth from the practices of counting and measuring. After that, the measure is treated as a category of speech devoted to the application of theoretical or quantitative differences within the qualitatively given experience. As such, Hegel’s talk about the transformation of quantity into quality, as well as his talk about double negation and bad infinity, are contrasted with their interpretation in Marx’s and Engels’s political economy. 

Keywords: G. W. F. Hegel, philosophy of mathematics, number, dialectics

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020