Filosofický časopis

Vladislav Suvák: K interpretácii Sókratových posledných slov číslo 3/2019

Článok sa zaoberá rôznymi prístupmi k interpretácii posledných Sókratových slov v Platónovom Faidónovi 118a7–8. Časť tradičných interpretov číta Sókratove slová doslovne a chápe ich ako nesplnený dlh Asklépiovi. Väčšina moderných interpretov však dáva Sókratovým slovám alegorický význam, ale každý z nich ich chápe inak. Článok ukazuje, že na základe jazykovej analýzy Sókratových posledných slov a celkového kontextu, do ktorého sú zasadené, by sme im mohli dať význam požiadavky neustálej starosti o seba a druhých, ktorá sa týka nielen Sókrata a jeho najbližších žiakov, ale aj nás, čitateľov Platónovho dialógu. 

Kľúčové slová: Sókratés, Platón, Faidón, starosť o seba a druhých, starosť o dušu


Towards an Interpretation of Socrates’ Last Words 

The article addresses various approaches to the interpretation of Socrates’ last words in Plato’s Phaedo 118a7–8. Some of the traditional interpretations read his final statement literally and understand it as being about an unfulfilled debt to Asclepius. The majority of modern interpretations, however, give his last words an allegorical meaning, but each understands them differently. The article shows that, on the basis of linguistic analysis and the overall context into which they are inserted, we can see them as being a demand to have an unceasing concern for oneself and others, which relates not only to Socrates and his closest students, but also to us, the readers of Plato’s dialogue. 
 
Keywords: Socrates, Plato, Phaedo, care for the self and others, care for the soul

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020