Filosofický časopis

Václav Němec: Onto-teologické pojetí metafyziky a „posvátná věda“ podle Tomáše Akvinského číslo 6/2019

Autor v této stati analyzuje onto-teologické pojetí metafyziky u Tomáše Akvinského. V souladu s tím se zaměřuje zejména na problém předmětu metafyziky. Nejprve ukazuje, jakým způsobem Tomáš systematizuje různá vyjádření o předmětu první filosofie a rozmanitá označení pro tuto disciplínu, která se objevují v Aristotelově Metafyzice. Poté věnuje pozornost některým antickým komentátorům, kteří se klonili k teologickému pojetí metafyziky. Dále tematizuje Avicennovo pojetí metafyziky, aby objasnil, do jaké míry Tomáš ve svém určení předmětu metafyziky následuje tohoto arabského myslitele. Objasnění poměru metafyziky a „posvátné vědy“ umožňuje porozumět důvodům, jež Tomáše vedly právě k převzetí Avicennova onto-teologického pojetí. Autor zastává tezi, že Tomáš paradoxně nepřijal novoplatónské teologické pojetí metafyziky a přiklonil se k Avicennovi proto, aby si uvolnil místo pro vlastní „posvátnou vědu“, která je ovšem vytvořená podle modelu novoplatónské teologie. 

Klíčová slova: Tomáš Akvinský, Aristotelés, Avicenna, metafyzika, novoplatonismus

Onto-theological Concept of Metaphysics and “sacred doctrine”, according to Thomas Aquinas and Avicenna

The article deals with Aquinas’ onto-theological concept of metaphysics. In particular, it focuses on the question of the subject of metaphysics. The author shows how Aquinas systematizes various expressions about the subject of the first philosophy that appear in Aristotle’s Metaphysics. Attention is also paid to some ancient commentators who stood for the theological concept of metaphysics. Avicenna’s concept of metaphysics is thematized in order to clarify to what extent Aquinas, in his determination of the subject of metaphysics, followed this Arabic thinker. A clarification of the relationship between metaphysics and “sacred doctrine” enables to understand why it is Avicenna’s onto-theological concept of metaphysics, which Thomas took over. The author argues that paradoxically Aquinas did not accept the Neoplatonic theological concept of metaphysics and tilted towards Avicenna to allow space for his own “sacred doctrine,” constructed according to Neoplatonic theology.  
 
Keywords: Thomas Aquinas, Aristotle, Avicenna, Metaphysics, Neoplatonism

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020