Filosofický časopis

Štefan Zolcer: Whiteheadova kritika modernej vedy číslo 3/2017

Zámerom tejto práce je predstaviť Whiteheadovo filozofické myslenie vo všeobecnosti, no autor sa sústreďuje predovšetkým na jeho kritiku modernej vedy a na konkrétne riešenia načrtnuté v jeho prácach z londýnskeho a zo začiatku harvardského obdobia. Táto kritika spočíva najmä v kritickej revízii konečných skutočností, faktov, s ktorými pracuje prírodná veda. Podľa Whiteheada je úlohou špekulatívnej filozofie, aby predefinovala hlavné pojmy prírodnej vedy v súlade so vznikajúcou modernou fyzikou a s dôslednou analýzou štruktúry ľudskej skúsenosti. Na záver skúma táto práca špecifickú úlohu metafyziky v systéme prírodného poznávania.
 
Kľúčové slová: Alfred North Whitehead, veda, konečné skutočnosti, metafyzika
 

Whitehead’s Critique of Modern Science

This paper aims to introduce Whitehead’s philosophical thinking in general while focusing in particular on his critique of modern science and the concrete solutions he presents in his works from both his London period and the beginning of his Harvard period. Whitehead’s main project was the critical revision of the ultimate facts of natural science. He saw the task of speculative philosophy as one of redefining the main concepts of natural science in accordance with the rising modern physics and with his own profound analysis of the structure of human experience. Finally, the paper attempts an examination of the specific role of metaphysics in the system of natural knowledge.
 
Keywords: Alfred North Whitehead, science, ultimate facts, metaphysics

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020