Filosofický časopis

Jaroslav Hroch (†): Ke vztahu filosofické teorie, politické praxe a historické odpovědnosti u Edvarda Beneše číslo 3/2016

Autor se ve své diskusní studii snaží postihnout hlubší historická a filosoficko-politická východiska konkrétních rozhodnutí Edvarda Beneše ve významných momentech dějin Československa. Zároveň ukazuje, že E. Beneš chápal svou politickou praxi jakožto aplikaci a konkretizaci vlastního filosofického a vědeckého poznání. Benešův celoživotní boj za svobodnou a důstojnou existenci československého státu představuje nedílnou součást české národní tradice, zároveň je však aktuální a inspirativní i ve specifické dějinné situaci současné Evropy.

Klíčová slova: E. Beneš, T. G. Masaryk, W. Wilson, J. Gruša, humanismus, národní tradice, historická odpovědnost, politická praxe, demokracie

On the Relation of Philosophical Theory, Political Praxis and Historical Responsibility in Edvard Beneš

The author in his discussion study attempts to capture the deeper historical and philo­sophico-political outlook behind the particular decisions of Edvard Beneš at signifi­cant moments in the history of Czechoslovakia. At the same time, he shows that E. Beneš understood his political praxis as the application and concretisation of his philosophical and scientific knowledge. Beneš’ lifelong struggle for the freedom and dignified existence of the Czechoslovak state presents an integral part of the Czech national tradition. At the same time, however, it is still relevant and inspirational in the specific historical situation of contemporary Europe.

Keywords: E. Beneš, T. G. Masaryk, W. Wilson, J. Gruša, humanism, national tradition, historical responsibility, political praxis, democracy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020