Filosofický časopis

Pavel Zahrádka: Estetické souzení v perspektivě estetického metarelativismu číslo 3/2016

V tomto textu se budu zabývat kritickým rozborem tří filosofických náhledů na epistemologickou problematiku platnosti estetického soudu: estetickým objektivismem, estetickým relativismem a estetickým skepticismem. Jednotlivé teoretické pozice budu srovnávat a kriticky analyzovat jednak na základě jejich kompatibilnosti se základními intuicemi o estetickém souzení a jednak na základě logicko-sémantické analýzy estetických pojmů. V závěru textu budu argumentovat ve prospěch pozice estetického metarelativismu a pojednám praktické důsledky, které z této pozice vyplývají pro vedení estetických rozepří.

Klíčová slova: estetický soud, relativismus, objektivismus, nonkognitivismus, bezchybný spor, hutné pojmy

Aesthetic Judgement from the Perspective of Aesthetic Meta-Relativism

In this text I will present a critical analysis of three philosophical approaches to the epistemological problematic of the validity of aesthetic judgement: aesthetic objectivism, aesthetic relativism and aesthetic scepticism. I will compare the individual theoretical positions and critically analyse them firstly as regards their compatibility with basic intuitions about aesthetic judgement, and secondly as regards the logico-semantic analysis of aesthetic concepts. In the concluding part of the text, I will argue in favour of the position of aesthetic meta-relativism and I will examine the practical consequences which follow from this position for the conduct of aesthetic disputes.

Keywords: aesthetic judgement, relativism, objectivism, non-cognitivism, faultless disagreement, thick concepts

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020