Filosofický časopis

E. Jindráček: David Svoboda: Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského číslo 3/2018

Monografie Davida Svobody Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského (Praha, Krystal OP 2012) představuje velmi zdařilou prezentaci Tomášovy metafyziky. Autor přechází od obecného úvodu do "první filosofie" jako vědy přes analýzu kategoriálního jsoucna v kontextu participace k pojednání o transcendentálních pojmech, zvláště pak k rozlišení numerické a transcendentální jednoty. Druhá, závěrečná část knihy je pak věnována mereologii, teorii celku a částí v Akvinátově díle. Nechybí ani podrobná analýza principu individuace, rozlišení bytí a esence, opět v souvislosti s participací. Svoboda zvolil historicko-spekulativní přístup: postupuje od chronologické analýzy jednotlivých Tomášových textů k jejich vnitřní kritice s ohledem na klasické a zvláště pak moderní interprety, čímž přivádí čtenáře k dalším důsledkům a interpretacím stále podnětných témat středověké filosofie.        

Klíčová slova: metafyzika, Tomáš Akvinský, participace, esence, bytí, transcendentálie, jednota, mnohost, mereologie, kvantita, celek, část

David Svoboda: The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas

The monograph by David Svoboda, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas (Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského, Praha, Krystal OP 2012), puts forward a highly successful presentation of Aquinas‘ metaphysics. The author moves from a general introduction to “First Philosophy” as a science, through the analysis of categorical being in the context of participation, to a treatment of the transcendental concepts, particularly to the distinction of numerical and transcendental unity. The second, concluding, part of the book is then given over to mereology, to the theory of the whole and part in Aquinas’ work. In addition, there is a detailed analysis of the principle of individuation, the distinction between being and essence, again in connexion with participation. Svoboda takes a historico-speculative approach, he departs from a chronological analysis of individual texts by Aquinas, which he makes the subject of internal critique with an eye to classical and, most particularly, to modern interpreters, by which he brings the reader to further consequences and interpretations of the evergreen themes of medieval philosophy. 
 
Keywords: metaphysics, Thomas Aquinas, participation, essence, being, transcendentals, unity, plurality, mereology, quantity, whole, part
Filosofický časopis © 2020