Filosofický časopis

Jakub Mihálik: Zdravý rozum u Berkeleyho a Austina podle Marka Tomečka číslo 1/2018

V této recenzní studii zkoumám interpretaci Berkeleyho pojmu zdravého rozumu, kterou nedávno předložil Marek Tomeček. Berkeley podle něj chápe zdravý rozum jako pohled na svět vlastní běžným lidem a prostupující každodenní praxí. Zdravý rozum však musí zůstat implicitním, a je tak nevyjádřitelným standardem, pomocí něhož lze poměřovat filosofické systémy. Chybějící argument pro implicitnost zdravého rozumu Tomeček nachází u Austina. Zastávám názor, že předložená interpretace by byla přesvědčivější, pokud by její autor vysvětlil, proč je třeba odmítnout interpretaci představenou Petrem Glombíčkem, podle níž Berkeley chápal zdravý rozum zcela v mezích tradice jako racionalitu. Argument pro implicitnost zdravého rozumu, který Tomeček nachází u Austina, navíc není, jak se pokouším doložit, přesvědčivý, neboť není jasné, proč by mluvní akt selhávající po ilokuční stránce nemohl vyjadřovat významuplnou propozici.

Klíčová slova: zdravý rozum, imaterialismus, George Berkeley, John Austin, mluvní akt, propoziční akt, pragmatická teorie významu

Common Sense in Berkeley and Austin according to Marek Tomeček

In this review study I investigate an interpretation of Berkeley’s concept of common sense which has been recently advanced by Marek Tomeček. In his view, Berkeley understands common sense as a collection of beliefs held by the common man. Common sense, however, has to remain implicit, and is thus an ineffable standard by which philosophical systems can be assessed. The missing argument for the implicitness of common sense is found by Tomeček in Austin. I make a case for the view that the interpretation presented would be more convincing if its author informed us why we should reject the interpretation of Petr Glombíček, according to which Berkeley understood common sense in traditional terms as rationality. Moreover, the argument for the implicitness of common sense, which Tomeček finds in Austin, is not convincing, as I attempt to show, because it is not clear why a speech act that is unsuccessful from the illocutionary point of view may not yet express a meaningful proposition.

Keywords: common sense, immaterialism, George Berkeley, John Austin, speech act, propositional act, pragmatic theory of meaning

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020