Filosofický časopis

Jiří Raclavský, Ivo Pezlar: Explicitní/implicitní přesvědčení a derivační systémy číslo 1/2019

Problém hyperintenzionálních kontextů, resp. problém logické vševědoucnosti, ukazuje na značnou limitaci možnosvětové sémantiky, jež je přijímána i standardní epistemickou logikou. Jako řešení zde uplatňujeme hyperintenzionální sémantiku, podle níž je významem výrazu abstraktní strukturovaný algoritmus, jmenovitě tzv. konstrukce Pavla Tichého. Konstrukce determinují referenty výrazů. Tzv. propoziční postoje tak nejsou v námi prosazovaném přístupu postoji k propozicím, ale ke konstrukcím pravdivostních hodnot. Tento model explicitního přesvědčení je inferenčně restriktivní, a proto zde navrhujeme model implicitního přesvědčení. To je vysvětleno jako soubor explicitních postojů agenta k různým konstrukcím pravdivostních hodnot, jež jsou propojeny prostřednictvím agentem ovládaného derivačního systému. Derivační systém se skládá především z objektů přesvědčení a derivačních pravidel, pomocí nichž si agent důsledky svých přesvědčení může odvodit; takové přesvědčení nazýváme derivované. Na množinu přesvědčení a množinu derivačních pravidel jsou přitom kladeny podmínky, jež vystihují omezení agentových kognitivních schopností.

Klíčová slova: explicitní/implicitní přesvědčení, derivované přesvědčení, hyperintenzionální sémantika, možnosvětová sémantika, epistemická logika

Explicit/Implicit Belief and Derivational Systems

The problem of hyperintensional contexts, and the problem of logical omniscience, shows the severe limitation of possible-worlds semantics which is employed also in standard epistemic logic. As a solution, we deploy here hyperintensional semantics according to which the meaning of an expression is an abstract structured algorithm, namely Tichý’s construction. Constructions determine the denotata of expressions. Propositional attitudes are modelled as attitudes towards constructions of truth values. Such a model of belief is, of course, inferentially restrictive. We therefore also propose a model of implicit knowledge, which is the collection of a possible agent’s explicit beliefs which are related through a derivation system mastered by the agent. A derivation system consists of beliefs and derivation rules by means of which the agent may derive beliefs different from the beliefs she is actually related to. Conditions imposed on the set of base beliefs and the set of rules capture the limitations of the agent’s deriving capabilities.
 
Keywords: explicit/implicit belief, derived belief, hyperintensional semantics, possible world semantics, epistemic logic

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020