Filosofický časopis

M. Lipták: Heidegger, Mukařovský a umelecká kritika číslo 3/2018

V článku sa skúmajú styčné body medzi Mukařovského a Heideggerovým uvažovaním o umení. Tieto styčné body sú identifikované v koncepcii zámernosti a nezámernosti u Mukařovského a spore medzi svetom a zemou u Heideggera. Argumentuje sa, že tieto koncepcie poukazujú ku koncepcii diela ako neustále polarizujúceho; polarizácia je vztiahnutá k problematike životnosti umeleckého diela a veľkého umenia, takže jej charakter je v konečnom dôsledku normatívny. Tieto výsledky sú napokon stručne vztiahnuté k otázke umeleckej kritiky.

Kľúčové slová: Martin Heidegger, Jan Mukařovský, umenie, spor, napätie, polarizácia, umelecká kritika

Heidegger, Mukařovský and Art Criticism

In this article, points of contact between Mukařovský’s and Heidegger’s thinking about art are investigated. These points of contact are identified in the conception of deliberateness and non-deliberateness in Mukařovský and in the contest between the world and the earth in Heidegger. It is argued that these conceptions point to the treatment of a work as continually polarising; polarisation is related to the problematic of the durability of a work of art and of great art, so its character is ultimately normative. These results are finally briefly related to the question of art criticism.
 
Keywords: Martin Heidegger, Jan Mukařovský, art, dispute, tension, polarisation, art criticism

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020