Filosofický časopis

Galen Strawson: „Humovství“ číslo 2/2017

Přívlastek „humovský“ se v metafyzice používá pro popis pozic, které popírají existenci jakéhokoliv nutného spojení či nutného působení v konkrétní skutečnosti. Toto užití významně posílil David Lewis, který adjektivum „humovský“ uplatnil ve frázi „humovská supervenience“. Není však vůbec zřejmé, zda je toto užití termínu vhodné. Sám Lewis si tím nebyl jistý.

Klíčová slova: metafyzika, ontologie, historie filosofie, skotská filosofie, historie analytické filosofie, epistemologie, skepticismus

“Humeanism”

The epithet “Humean” is used in metaphysics to describe positions which deny that there is, in concrete reality, necessary connection or necessary action. This use was significantly reinforced by David Lewis, who applied the adjective “Humean” in the phrase “Humean supervenience”. It is not at all clear, however, whether this use of the term is in fact appropriate. Lewis himself was not fully convinced that it was.

Keywords: metaphysics, ontology, history of philosophy, Scottish philosophy, history of analytical philosophy, epistemology, scepticism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020