Filosofický časopis

Hynek Janoušek: Příběh Humova příběhu číslo 2/2017

Text vykládá a komentuje Humovu stylizaci vlastního obrazu v životopise Můj život, který Hume napsal krátce před svou smrtí. V první části se zaměřuje na výklad skrytých dobových a biografických kontextů, které podmiňují vyznění textu, včetně zamlčených epizod Humova života (neúspěšné snažení o získání profesury, hádka s Rousseauem) a některých reakcí na Humovu smrt. Obraz, který o sobě Hume podává, je v závěru stati popsán s ohledem na výklady postavení a stylu práce vzdělance (a man of letters) v 18. století, tak jak byly podány Jamesem Harrisem a Lorrain Dastonovou. Domyšlení těchto analýz vzhledem k otázce Humovy domýšlivosti (vanity) ukazuje, že jde do značné míry o domnělý problém, který vzniká z nepochopení kontextu, do něhož Hume jako vzdělanec patřil.

Klíčová slova: David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, životopis, republika vzdělanců

The Story of Hume’s Story

The text is an interpretation of, and a commentary on, Hume’s self-presentation given in his autobiography, My Own Life,which he wrote shortly before his death. In the first section, the discussion aims at pointing out a hidden biographical and contemporary background, including the events of Hume’s life suppressed from the autobiography (the unsuccessful attempts to gain a professorship, Hume’s dispute with Rousseau). Some reactions to Hume’s death are also discussed. In the final section, the self-image offered by Hume is discussed in relation to the interpretation of the standpoint and style in the work of man of letters in the 18th century as advanced by James Harris and Lorrain Daston. The result of this analysis is to show that the question of Hume’s vanity is to a large degree an artificial problem arising from a misunderstanding of the context to which Hume, as a man of letters, belonged.

Keywords: David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, autobiography, Republic of Letters

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020