Filosofický časopis

Tereza Matějčková: Kolik reality snese ideál? Nad knihou „Moderní univerzita. Ideál a realita“ číslo 2/2016

Recenzní studie se zabývá kolektivní monografií Moderní univerzita. Ideál a realita, na jejímž pozadí si klade otázku, do jaké míry lze klasickou ideji univerzity tak, jak byla vypracována v dílech německých klasických autorů, považovat za měřítko současného univerzitního vzdělání. Dospívá k závěru, že tradiční dualismy, na nichž idea univerzity spočívá – především se jedná o dualismus jednoty a mnohosti, svobody a služebnosti, ale i vzdělanostní elity a masy –, musí být soustavně zpochybňovány právě tak, jak to ve svých pojednáních činili Schleiermacher či Hegel.

Klíčová slova: univerzita, ideál, vzdělání, Humboldt, věda

How Much Reality Can an Ideal Take?

This article examines the collective monograph Moderní univerzita. Ideál a realita (The Modern University. Ideal and Reality), on the basis of which it asks to what extent the classical idea of the university, as it was elaborated in the work of the German classical authors, can be taken as a standard for contemporary university education. It argues for the conclusion that the traditional dualisms on which the idea of the university is grounded – above all, the dualisms of unity and plurality, of freedom and service, but also of the educated elite and the mass – must be properly scrutinised, and that the model of this scrutiny is to be found in the works of Schleiermacher and Hegel.

Keywords: university, ideal, education, Humboldt, science

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020