Filosofický časopis

V. Moudr: Polemika s protiargumenty Iva Jiráska vůči třem nejčastějším zdůvodněním amorálnosti „dopingu“ číslo 3/2018

Ivo Jirásek se v kapitole „Doping“ své monografie (Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla, a pohybu) pokouší zpochybnit tři argumenty, kterými bývá nejčastěji zdůvodňováno přesvědčení o vhodnosti zákazu některých látek, jimiž sportovci zvyšují svůj výkon. Podle Jiráska nemůžeme argumentovat tím, že dopingové látky jsou škodlivé pro jejich uživatele, protože takový argument neobstojí před liberalistickým důrazem na individuální svobodu. Nedostatečný je prý rovněž argument, podle kterého vede dopování jedněch k dopování i ostatních sportovců, a to proto, že bychom podle Jiráska museli popřít svobodnou vůli jedinců a předpokládat, že jejich chování je vždy zcela konformní. A nestačí odsoudit dopování ani tím, že je to jednání podvodné a nespravedlivé. Pak bychom prý museli odstranit i všechny další prostředky, které různé výkony sportovců (nespravedlnost) způsobují. Cílem je prokázat neudržitelnost Jiráskových protiargumentů vůči těmto třem běžným zdůvodněním. 

Klíčová slova: doping, látky zvyšující výkon, etika, morální zdůvodnění, Ivo Jirásek, Robert L. Simon

A Polemical Discussion of Ivo Jirásek’s Arguments against the Three Most Frequent Justifications of the Immoral Nature of “Doping”

Ivo Jirásek, in the chapter “Doping” of his monography Philosophical Kinanthropology: The Meeting Point of Philosophy, Body and Movement (Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla, a pohybu; Olomouc 2005), attempts to challenge three arguments most frequently put forward in justification of the appropriateness of banning certain substances used by some athletes to enhance their performance. Jirásek treats as invalid the argument that says performance-enhancing substances are harmful for the user, as this conflicts with a liberal emphasis on individual freedom. Apparently, the argument that the doping of some leads to the doping of others is also insufficient, because we would be denying free will to individuals and assuming that their behaviour is always conformist. It is also not enough to condemn doping as deceptive and unfair conduct, because then all other means by which athletes enhance their performance would have to be eliminated. The aim is to demonstrate the unsustainability of Jirásek´s arguments against these three frequent justifications. 
 
Keywords: doping, performance-enhancing substances, ethics, moral reasoning, Ivo Jirásek, Robert L. Simon

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020