Filosofický časopis

Erika Lalíková: K zabudnutým reflexiám vzniku ČSR číslo 5/2018

V centre predkladanej práce stojí problém zobrazenia reflexií vybraných osobností na vznik ČSR. S pomocou východiskových textov (okrem iných autorov predovšetkým J. Lajčiaka a S. Štúra), približuje táto štúdia názory osobností, ktoré žili v období formovania myšlienky vzniku prvého spoločného štátu dvoch stredoeurópskych národov. Všíma si, akým spôsobom vyjadrovali potrebu reagovať na politické a spoločenské udalosti, a to aj v rámci svojich filozofických prác. Na podklade vybraných pasáží z často málo preferovaných (a na dlhú dobu zabudnutých a či polozabudnutých) prác dokladuje stupňujúci sa záujem o otázky súvisiace so zrodom modernej demokratickej spoločnosti, ich nádeje, ale aj sklamania. Pripomína pohľady smerom do minulosti, poukazujúce na potrebu kritickej reflexie rôznych oblastí spoločenského života v Rakúsko-Uhorsku, ako aj očakávania smerom do budúcnosti a uvedomovanie si prekážok, ktoré vyplývali z nerovnomerného rozvoja v novovzniknutom štáte. Vtedajší predstavitelia vyzdvihovali snahu o trpezlivosť, spravodlivosť, o dodržiavanie demokratických princípov. Veľkú dôveru vkladali do mladých generácií. Prezentovali pozitívny vzťah k myšlienke spoločnej budúcnosti oboch národov, ktorej sa nikdy nevzdali.

Kľúčové slová: spoločný štát, konzervativizmus, modernizmus, Ján Lajčiak, Svätopluk Štúr, Československá republika 

On Forgotten Reflections of the Origin of the Czechoslovak Republic

This article focuses on the problem of depicting the reflection of selected figures on the origin of the Czechoslovak Republic. With the help of introductory texts (among other authors, there stand, above all, Ján Lajčiak and Svätopluk Štúr), it examines some of the opinions of figures who lived and were creative in the period of the forming of ideas of the origin of the first common state of the two central European states. It is observed in what way they expressed the need to react to political and social events in the framework of their philosophical works. On the basis of selected passages, from what are often relatively neglected works (and long-forgotten or half-forgotten) works, the growing interest in questions connected with the birth of a modern democratic society, their hopes and also their disappointments, is demonstrated. It draws attention to the views of the past, indicating the need for critical reflection of the various areas of social life in Austria-Hungary, as well as to expectancy towards the future, and the awareness of obstacles which flowed from an unequal development in the newly-born state. Figures of this time prioritised the endeavour to be patient, just, and obedient to democratic principles. Great trust was placed in the younger generations. They presented a positive relation to the thought of a common future of nations, which they never gave up.


Keywords: common state, conservatism, modernism, Ján Lajčiak, Svätopluk Štúr, the Czechoslovak Republic

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020