Filosofický časopis

Miroslav Vacura: Carnapova logická syntax jazyka a problém kategoriální chyby číslo 1/2019

Významnou součástí novopozitivistické filosofie byl Carnapův projekt eliminace metafyziky logickou analýzou jazyka, ohlášený ve stejnojmenném článku. Tento projekt směřoval mj. k vytvoření tzv. logické syntaxe jazyka, která by umožňovala odhalit metafyzické věty jako nesmyslné a eliminovat je z vědeckého diskurzu. V tomto textu se nejprve věnujeme Carnapovu vymezení logické syntaxe v historickém kontextu. Následně analyzujeme Carnapovy neúspěšné pokusy logickou syntaxi jazyka zkonstruovat, přičemž ukazujeme, že jeho obtíže při hledání logické syntaxe nejsou nahodilé, ale mají systémovou povahu a souvisí se způsobem, jakým Carnap problém vymezil. Na závěr formulujeme důsledky Carnapova selhání pro jeho filosofický projekt eliminace metafyziky a pro novopozitivismus jako celek. 

Klíčová slova: Rudolf Carnap, logická analýza jazyka, formální ontologie

Carnap’s Logical Syntax of Language and the Problem of Category-Mistake

A significant part of neo-positivist philosophy was Carnap’s project of the elimination of metaphysics by the logical analysis of language, pronounced in the article with that title. This project was aimed, among other things, at the creation of a so-called logical syntax of language which would enable metaphysical sentences to be revealed as senseless and thus their elimination from scientific discourse. In this text we first of all focus on Carnap’s definition of logical syntax in its historical context. We then analyse Carnap’s unsuccessful attempts to construct the logical syntax of language, showing that his difficulties in seeking logical syntax are not accidental, but have a systemic character, for they are connected with the way in which Carnap defined the problem. In conclusion we formulate the consequences of Carnap’s failure for his philosophical project of the elimination of metaphysics and for neo-positivism in
general.
 
Keywords: Rudolf Carnap, logical analysis of language, formal ontology

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020