Filosofický časopis

Tomáš Jahelka: Ideové spory v slovenskom politickom myslení pred a po roku 1918 číslo 5/2018

Slovenské filozofické a politické myslenie od 19. storočia do konca prvej Československej republiky tvorí zmes sporov o charakter národotvorného myslenia. Hlavný spor predstavoval konflikt medzi konzervatívnym a pokrokovým prúdom. Reprezentovali ho spory, ktoré propukali medzi štúrovcami na jednej a Š. Launerom a J. Záborským na druhej strane, medzi Starou a Novou školou slovenskou a ďalšími. Koncom 19. storočia do týchto ideových sporov zásadným spôsobom zasiahol T. G. Masaryk, ktorý ovplyvnil celú generáciu slovenskej inteligencie a podnietil vznik skupiny známej ako Hlasisti. Činnosť Hlasistov vychádzala zo základných myšlienok Masarykovej filozofie. Proti Hlasistom a Masarykovi ostro vystupovali S. H. Vajanský či F. Jehlička. Viacerí z Hlasistov boli politickými predstaviteľmi prvej Československej republiky. Po vzniku Československa v r. 1918 hlavný ideový spor propukol medzi predstaviteľmi československej orientácie (Ivan Dérer, Vavro Šrobár, Milan Hodža) a tzv. autonomistami (Andrej Hlinka, Ferdiš Juriga, Martin Rázus). Autonomizmus reprezentoval snahu o ochranu pred českým kultúrnym vplyvom.

Kľúčové slová: slovenská filozofia, T. G. Masaryk, Hlasisti, pokrokovosť, konzervativizmus, autonomizmus

Ideological Controversies in Slovak Political Thought before and after 1918

Slovak philosophy and political thought from the 19th century to the end of the first Czechoslovak Republic is characterised by various controversies about the character of nation-building thought. The main controversy was the conflict between the conservative and progressive streams. This was represented by controversies which broke out between “Štúrovci“ on the one hand and Š. Launer and J. Záborský on the other hand, between the Old and New schools and others. At the end of the 19th century T. G. Masaryk intervened into these ideological controversies in a fundamental way. He influenced a whole generation of Slovak intellectuals and inspired the emergence of a group known as the “Hlasists“. The activity of the Hlastists was founded on the basic ideas of Masaryk’s philosophy. Against the Hlasists and Masaryk, S. H. Vajanský and F. Jehlička offered fierce opposition. Many of the Hlasists were political representatives in the first Czechoslovak Republic. After the creation of Czechoslovakia in 1918, the main ideological controversy was carried on between the representatives of the Czech orientation (Ivan Dérer, Vavro Šrobár, Milan Hodža) and the so-called autonomists (Andrej Hlinka, Ferdiš Juriga, Martin Rázus). Autonomism presented an endeavour to resist Czech cultural influence.  

Keywords: Slovak philosophy, T. G. Masaryk, Hlasists, progressivism, conservatism, autonomism


Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020