Filosofický časopis

Milan Sobotka: Zamyšlení nad knihou Ondřeje Sikory „Kantova praktická metafyzika“ číslo 4/2019

Tato studie je vyjádřením ke knize Ondřeje Sikory Kantova praktická metafyzika (2017). Za její první klad recenzent považuje důraz na metafyzické zakotvení Kantovy etiky, které se projevuje v tezi Základů metafyziky mravů , podle níž je člověk povolán k vyššímu významu své existence, než jaký mu skýtá existence sama. Z tohoto pohledu je pochopitelná teze o dvojí kauzalitě u Kanta, kauzalitě přírodní a kauzalitě ze svobody. Recenzent dále klade důraz na Sikorovu interpretaci rozdílu mezi Základy metafyziky mravů a Kritikou praktického rozumu, který záleží v postupu od hypotetických rozborů „ideje … možné čisté vůle“ („Idee … eines möglichem reinen Willens“) ke kategorickým tvrzením Kritiky praktického rozumu. Postup od Základů metafyziky mravů ke Kritice praktického rozumu je umožněn zavedením „faktu rozumu“ jako poznatku, který v sobě zároveň obsahuje etický nárok.  

Klíčová slova: lidský rozum, lidská přirozenost, povinnost, dobrá vůle, faktum rozumu 

A Reflection on Ondřej Sikora’s Book “Kant’s Practical Metaphysisc”

The article focuses on Ondřej Sikora’s book, Kant’s Practical Metaphysics (Kantova praktická metafyzika. Praha, Karolinum 2017). Emphasis is placed on the metaphysical anchoring of Kant’s ethics, which is expressed in the thesis of Groundwork for the Metaphysic of Morals (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten), to the effect that a person is called to a higher meaning of his or her existence than the meaning that existence alone supplies him or her. >From this perspective, Kant’s thesis of the two causalities, natural causality and causality from freedom, becomes intelligible. The author places further emphasis on Sikora’s interpretation of the difference between Groundwork for the Metaphysic of Morals and the Critique of Practical Reason (Kritik der praktischen Vernunft), which hinges on its movement from the hypothetical analyses of the “idea … of a possible pure Will” (“Idee … eines möglichem reinen Willens”) to the categorical assertions of the Critique of Practical Reason. The movement from Groundwork for the Metaphysic of Morals to the Critique of Practical Reason is facilitated by the introduction of the “fact of Reason” as a piece of knowledge that in itself also contains an ethical claim. 
 
Keywords: human reason, human nature, duty, good will, fact of reason

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020