Filosofický časopis

Dadejík, Lomová, Zuska: Průchod ke „Knize proměn“: Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filosofie číslo 6/2018

Studie navazuje na tradici čínských a evropských výkladů I-ťingu a nahlíží jeho strukturu a jeho filosofické či metafyzické pozadí prostřednictvím současné západní filosofie procesu. Hlavním cílem je obhájení teze, podle níž I-ťing představuje zachycení základního vhledu, o který jde právě procesuální filosofii, jež upřednostňuje oproti hlavnímu proudu celého západního myšlení stávání se před bytím a proces či událost před stavem. V první a druhé části této stati je ve vzájemném srovnání sledován způsob, jakým se I-ťing snaží zachytit procesy stávání se, nikoli fixované stavy. Ve třetí části se studie zabývá konvergencí mezi zachycením změny v I-ťingu a Whiteheadovou procesuální filosofií a závěrečná čtvrtá část dokládá platnost uvedených hypotéz zachycením zkoumaných momentů v širším kontextu čínské přírodní lyriky.

Klíčová slova: I-ťing, filosofie procesu, A. N. Whitehead, pojetí změny, čínská přírodní lyrika 

Passage to the ‘Book of Changes’: The Metaphysics of Change in Chinese Thought from the Perspective of Process Philosophy

This study draws on the tradition of Chinese and European interpretations of the I-Ching and examines that book’s structure and its philosophical or metaphysical background with the help of contemporary western process philosophy. The main aim is to defend the thesis that the I-Ching presents a grasp of a basic insight that prioritises becoming over being and process or event over state–an insight that is insisted upon by process philosophy in opposition to the mainstream of the entirety of western thought. In the first and second parts, employing mutual comparison, the paper traces how the I-Ching attempts to capture the processes of becoming rather than fixed states. In the third part, the study discusses the convergence between the grasping of change in the I-Ching and, above all, Whitehead’s process philosophy, and the concluding fourth part provides evidence for the validity of the aforementioned hypotheses, placing the aspects examined in the wider context of Chinese nature lyrical poetry.

Keywords: I-Ching, process philosophy, A. N. Whitehead, conception of change, Chinese nature lyric

 

 

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020